Definition of Isang Kahig Isang Tuka


Home / Definition of Isang Kahig Isang Tuka

enter image description here

Source: Google Images

Find the meaning of "Isang Kahig Isang Tuka" here in English or Tagalog

Isang kahig isang tuka is a Filipino idiom which means

-Money or salary of a certain Filipino family is enough only for food within that day.

Tagalog Definition

Ang "Isang Kahig Isang Tuka" ay isang sawikain na ang ibig sabihin ay sapat lamang ang kanilang hawak na pera para sa pagkain sa loob ng araw na iyon. Kinabukasan ay panibagong araw na naman para maghanap ng pagkakakitaan para may kainin kinabukasan.

Ang salitang pinagbasehan ng "Isang Kahig Isang Tuka" ay ang istilo ng pamumuhay ng isang manok na literal na "Kumakahig" sa lupa upang may matukang pagkain.


Use "Isang Kahig Isang Tuka" in sentence

  1. Ubos na ang pagkain natin ngayon, bukas isang kahig isang tuka na naman tayo
  2. Kailangan kumita tayo ng malaki para hindi na tayo isang kahig isang tuka.