MARVICRM.COM

Home / Mga Halimbawa Ng Diptonggo

Mga Halimbawa Ng Diptonggo

enter image description here


Source: Google Images

Ang Diptonggo sa Filipino ay ang mga salitang binubuo ng mga letra na may patinig (A, E, I, O, U) at sinasamahan ng katinig ng letrang W at Y.

Malalaman natin ang isang salita kung ito ay may diptonggo kapag ito ay kinapapalooban ng mga letrang ito:

AY, EY, IY, OY, UY
AW, EW, IW, OW, UW

Halimbawa ng mga salitang Diptonggo

Aliw (a-liw)
Giliw (gi-liw)
Baboy (ba-boy)
Kasoy (ka-soy)
Sablay (sab-lay)
Pagsasanay (pag-sa-sa-nay)
Lakbay (lak-bay)
Bahay (ba-hay)
Beywang (bey-wang)
Leyte (leyte)
Bowling (bow-ling)
Beybi (bey-bi)
Sampay (sam-pay)
Aruy (a-ruy)
Paksiw (pak-siw)
Sabaw (sa-baw)
Kalabaw (ka-la-baw)
Bahaw (ba-haw)

Paalala: Hindi masasabing may diptonggo ang isang salita kung ang AY, EY, IY, OY, UY,AW, EW, IW, OW, UW ay magkahiwalay na pinapantig

Halimbawa nito ay ang salitang "Aliwan" kapag binigkas ito ay

a-li-wan

Mapapansin natin na ang letrang "IW" ay magkahiwalay na pinapantig. Isa pang halimbawa ng salitang walang diptonggo ay ang salitang "Sampayan"

sam-pa-yan

Hiwalay din ang letrang "AY" kapag pinapantig


Iba pang babasahin:

Ano ang KAMBAL KATINIG

Mga Halimbawa Ng Katinig At Patinig

Bahagi ng Liham